Sagstyper

Få et overblik her

BOLIGHANDEL

Jeg hjælper dig gerne med en komplet boligkøbsrådgivning inklusive berigtigelse af handlen.

Min assistance består af:

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter
  • Kommunikation med ejendomsmægler/sælger
  • Kommunikation med bank/finansieringsinstitut
  • Udfærdigelse af skøde og tinglysning
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse

Ønsker du at sælge din bolig – og har du allerede en køber – udfærdiger jeg købsaftale og indhenter relevant materiale, som Huseftersynsrapport (Tilstandsrapport), El-eftersyn (Elinstallationsrapport), Ejendomsdatarapport, Tingbogsattest etc.

INKASSO

Har du penge til gode hos en privatperson eller en virksomhed, og oplever du, at skyldneren ikke vil betale, kan den sidste effektive løsning være at sende skyldneren til inkasso.

Jeg respekterer god advokat- og inkassoskik, og vil sikre en kompetent og effektiv sagsbehandling og inddrivelse af din gæld.

Jeg er selvklart opmærksom på, at skyldner ofte er kunde hos klienten, og jeg forsøger derfor altid at finde den mest konstruktive løsning for sagens parter.

Hvis du modsat ikke kan betale din gæld, kan den blive overdraget til en inkassoafdeling eller et inkassofirma. Jeg hjælper dig med at holde en åben dialog med firmaet (din kreditor) og hjælper med at forklare din økonomiske situation – ligesom jeg hjælper med at indgå forlig/afdragsordning med dine kreditorer.

FAMILIE- og ARVERET

Jeg er opmærksom på, at familie- og arveretten er et område, hvor man som juridisk rådgiver ikke alene skal anskue problemerne fra en rent juridisk synsvinkel, idet der i disse sager ofte er en række følelsesmæssige aspekter indblandet.

Hver enkelt situation kræver individuel rådgivning, og der er derfor behov for, at der udarbejdes løsninger, som de involverede parter kan acceptere, og som reducerer risikoen for fremtidige konfliktsituationer.

Jeg rådgiver gerne om Testamenter, Arveret, Ægtepagter, Samejeoverenskomster, Bodelinger, herunder separationsaftaler og skilsmisse og Behandling af dødsboer.

RETSSAGSBEHANDLING

Når aftaler, mægling eller anden konflikthåndtering ikke kan løse en tvist mellem to parter, er den sidste mulighed at gå i retten. Hvis du ønsker at stævne en modpart, eller hvis du er blevet stævnet, vil jeg kunne repræsentere dig i retten.

Jeg håndterer samtlige aspekter ved retssagsbehandlingen herunder bl.a.:

  • Udarbejdelse af stævning/svarskrift og yderligere processkrifter
  • Eventuel ansøgning om fri proces
  • Indhentning af syn og skønsvurderinger
  • Forberedende retsmøder
  • Hovedforhandling

Jeg har erfaring med retssagsbehandling og kan procedere for dig i retten.

STRAFFERET

Jeg kan hjælpe dig i sager vedrørende overtrædelse af straffeloven og særlove, fx færdselsloven, miljølovgivningen, og andre områder, hvor en lovovertrædelse er strafbelagt.

Min hjælp vil bl.a. bestå af gennemgang af sagens materiale, bistand under afhøring hos politiet, udarbejdelse af en strategi for et forsvar, vurdering af beviser, at forsvare dig under en eventuel retssag og at rådgive om ankemuligheder og bistå under en eventuel ankesag.

ANSÆTTELSESRET

Ansættelsesforhold er reguleret ved både overordnede regler, som omfatter alle lønmodtagere, fx ferieloven, barselloven, diskriminationslovgivningen mv. og ved fagspecifikke regler, som kan omfatte en gruppe af lønmodtagere, f. eks. funktionærloven. Hertil kommer at arbejdet ofte er reguleret af overenskomster, og det kræver derfor overblik at overskue, hvilke regler, der finder anvendelse.

Hvis du som ansat mener, at du fx uberettiget er blevet bortvist eller afskediget hjælper jeg gerne med at vurdere din sag og forestå den nødvendige kommunikation til arbejdsgiver/ansat med henblik på at finde en løsning.

ARBEJDSSKADEERSTATNING

Arbejdsskader er i Danmark dækket af en arbejdsskadeforsikring, som arbejdsgiveren har pligt til at tegne. Det samme gælder, hvis du får en erhvervssygdom.

Det er Arbejdsskadestyrelsen, som administrerer reglerne omkring arbejdsskadesikringen, og træffer afgørelse om anerkendelse og udmåling af erstatning i forbindelse med arbejdsskader og erhvervssygdomme.

Du kan få godtgørelse for varigt mén og erstatning for tabt erhvervsevne, samt nogle behandlingsudgifter.

Hvis din arbejdsgiver er ansvarlig for din arbejdsskade, kan du også få erstatning i form af tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte godtgørelse.

Reglerne på området er komplicerede, og måske er skaden omfattet af flere regelsæt.

Det kan derfor være en god idé at søge rådgivning så tidligt som muligt.

UDLÆNDINGERET

Har du behov for asyl, visum, opholdstilladelse, familiesammenføring, dansk statsborgerskab eller står du til udvisning – så kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale.